Favorites set on Montanari & Grassani, Dylan Dog Maxi#6, Futuro Imperfetto, planche n°1, 2002. by Giuseppe Montanari, Ernesto Grassani, Alessandra Balletti, Tiziano Sclavi, Pasquale Ruju


Montanari & Grassani, Dylan Dog Maxi#6, Futuro Imperfetto, planche n°1, 2002. by Giuseppe Montanari , Ernesto Grassani , Alessandra Balletti , Tiziano Sclavi , Pasquale Ruju